კომპანიებისთვის, რომლებმაც „ფეხი აუწყვეს“ ტექნოლოგიურ პროგრესს და განავითარეს საკუთარი ციფრული არხები, აუცილებელია მათი IT სერვისები უწყვეტად და ეფექტურად იყოს მართული.
კომპანიები სათანადოდ ვერ აფასებენ, თუ რა რისკების წინაშე დგანან… კრიტიკულ მომენტებში, დაუგეგმავი და არარაციონალური გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა, IT სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა კომპეტენტური გუნდის მიერ.
უწყვეტობის მართვის სერვისები მოიცავს:
• IT გარემოსა და სერვისების აუდიტს
• IT სერვისების უწყვეტობის კონტროლის მექანიზმების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფას
• IT სერვისების უწყვეტობის გეგმის ტესტირებას